Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Kids ClubBeth ydym ni

Rydym yn gyfundrefn Cymru-gyfan sydd yn helpu sefydlu, datblygu a chefnogi clybiau gofal-plant all-ysgol.  Rydym yn helpu clybiau, neu ddarpar-glybiau, i geisio am ariannu a chymorth ariannol, ac rydym yn hyfforddi ac yn cefnogi staff clybiau yn ystod cyfnod sefydlu’r clwb ac yn ei rediad o ddydd i ddydd.

Beth yw Clwb All-Ysgol?
Mae Clwb All-Ysgol yn rhedeg naill ochr i’r diwrnod ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol.  Mae’r clybiau’n galluogi rhieni neu ofalwyr i ddychwelyd i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant drwy ddarparu gofal i’r plentyn tan ddiwedd y diwrnod gwaith. 

Mae gan nifer o ysgolion glwb all-ysgol, tra bod clybiau hefyd yn cael eu rhedeg o neuaddau pentref neu ganolfannau cymunedol.

Clwb Ôl-Ysgol
Mae Clwb Ôl-Ysgol yn dechrau pan fydd y diwrnod ysgol yn gorffen, gan amlaf tua 3.30 y.p.  Os nad yw’r clwb yn cael ei gynnal yn adeilad yr ysgol ei hun, mae aelod o staff y clwb yn cwrdd â’r plant, a’u tywys o’r ysgol i’r clwb.  Yn y clwb bydd y plant yn cael eu cofrestru, a chynigir bwyd a diod iddynt.  Gallant wedyn gymryd rhan mewn rhaglen o gemau  a gweithgareddau amrywiol i’r  plant tan i’r rhiant ddod i’w casglu.  Mae’r clybiau gan amlaf ar agor tan 6y.h., gan roi digon o amser i rieni orffen eu gwaith a chasglu eu plant.

Clwb Cyn-Ysgol
Mae Clwb Cyn-Ysgol, neu Glwb Brecwast, yn rhedeg cyn i’r diwrnod ysgol ddechrau.  Mae rhieni’n dod â’u plant i’r clwb cyn iddynt fynd ymlaen i’r gwaith.  Yno cynigir byrbryd i’r plant, a chant eu gwarchod tan i’r diwrnod ysgol ddechrau.  Eto, os nad yw’r clwb yn digwydd ar safle’r ysgol, bydd staff y clwb yn sicrhau bod y plant yn cyrraedd yr ysgol yn ddiogel ac mewn da bryd.

Clybiau Gwyliau
Mae Clybiau Gwyliau’n rhedeg yn ystod y dydd ar adegau gwyliau’r ysgol er mwyn sicrhau y gwarchodir y plant tra bod eu rhieni’n gweithio.  Difyrrir y plant gan weithgareddau hwyl, gemau a gweithgareddau.  Cynigir bwyd iddynt hefyd yn ystod y diwrnod.

Faint fydd yn ei gostio?
Clybiau Gofal-Plant All-Ysgol yw’r ateb perffaith os ydych am ailddechrau gweithio, hyfforddi neu ddychwelyd i fyd addysg.  Er bod y pris yn cael ei gadw i leiafswm, mae’n rhaid codi ar ddefnyddwyr er mwyn talu costau rhedeg y clwb.  Mae’r costau’n amrywio o glwb i glwb, ac fe’ch cynghorir i gysylltu â’r clwb neu’ch swyddfa Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs ranbarthol am ragor o wybodaeth.
Fe allech fod yn gymwys i hawlio Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith, a fydd yn rhoi ichi ostyngiad treth er mwyn eich helpu i dalu costau gofal-plant.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, neu gallech gysylltu â Chyllid y Wlad a fydd yn gallu’ch cynghorir, a rhoi ichi’r ffurflen y bydd ei hangen arnoch i hawlio’ch credyd treth.  Gallwch gysylltu â Chyllid y Wlad trwy ffonio 0845 300 1036, trwy fynd i’r wefan www.inlandrevenue.gov.uk, neu drwy’r post: The Inland Revenue, PO Box 1222, Liverpool L75 2ED.

Sut gallaf sefydlu clwb yn fy nghymuned i?
Os ydych yn ystyried sefydlu Clwb All-Ysgol yn eich cymuned chi, dylech yn gyntaf gysylltu â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal-Plant.  Mae gan bron bob sir yng Nghymru Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, ac mae gan ambell i sir Weithiwr Cefnogi yn ogystal.  Maent yno i’ch helpu a’ch cefnogi yn ystod cyfnod sefydlu eich clwb, ac yn ei redeg o ddydd i ddydd.  Cewch help ganddynt i ddarganfod a oes gofyn am Glwb All-Ysgol yn eich ardal chi, sut i ddod o hyd i adeilad i letya’r clwb, ble i ddod o hyd i gymorth ariannol, sut i ateb y gofynion cyfreithiol a.y.b.  I wybod pwy yw eich Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, neu’r swyddfa genedlaethol.


Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau