Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Complaints, Compliments and comments policy
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
Kids Club

Os oes gennych rywbeth i’w ddweud rydym am glywed gennych.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn gwella ei wasanaeth yn gyson ac mae eich adborth yn bwysig i ni.  Os oes gennych syniad, canmoliaeth neu gwyn, hoffem pe baech yn dweud wrthym.  Bydd hyn yn ein helpu i wella’r gwasanaethau a gynigiwn.

Mae pob rhyddid ichi rannu eich safbwyntiau drwy lenwi’r ffurflen ar-lein yn ogystal [ar y dudalen Adborth] Os yw’n well gennych gellwch anfon e-bost i contact@ clybiauplantcymru.org, neu ysgrifennwch i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, (gwelwch  Cysylltwch â ni am fanylion cyfeiriad). Trosglwyddir eich sylwadau i’r Cyfarwyddwr a hysbysir yr aelodau perthnasol o’r staff.

Cwynion

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn anelu at ddarparu gwasanaeth o ansawdd da i bawb ar bob adeg, ond cydnabyddwn nad ydym bob tro yn lllwyddo.  Mae angen i ni wybod pryd yr aiff pethau o chwith.  Lle ceir amgylchiadau pan deimlwch yr angen i gwyno wrthym, rydym yn awyddus i wrando ar eich barn.  Dyma sut y gallwn ddysgu o unrhyw gamgymeriadau, eu cywiro, arbed gwneud camgymeriadau tebyg yn y dyfodol a chanfod sut i wella ar ein gwasanaeth lle bynnag bo’n bosibl.

Os nad ydych yn fodlon â safon ein gwasaneth, y gweithredu neu ddiffyg gweithredu ar ran staff Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, yna dylech ddodi eich cwyn ar bapur a’i anfon at:

Y Cyfarwyddwr
PREIFAT & CHYFRINACHOL
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Tŷ’r Bont
Ffordd yr Orsaf
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW
E-bost: wendyh@clybiauplantcymru.org

Sicrhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad, copïau o unrhyw ohebiaeth, enwau’r personau perthnasol, a manylion a dyddiadau’r gwyn ei hun.
Byddwch yn derbyn ymateb cychwynnol, ynghyd â chopi o’n weithdrefn gwynion, a fydd yn rhoi amlinelliad o sut yr ymdrinir â’r gwyn.

Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau