Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Cliciwch ar y cwestiwn i weld yr ateb:

 1. A oes arweiniad hawdd syn manylu ar lefelaur cymwysterau chwarae a gofal y bydd fy staff eu hangen yn ein lleoliad gofal-plant?
 2. A oes unrhyw ganllawiau ar dalu i staff y raddfa gyfredol am y rl a chwaraeant yn ein lleoliad gofal plant?
 3. Beth yw gofal all-ysgol ar gyfer y rhai rhwng 3&4 blwydd oed?
 4. Beth yw lle gofal plant tu allan i oriau ysgol?
 5. Beth yw'r prif bethau y dylwn eu gwneud er mwyn cydymffurfio a'r Polisi Iaith Gymraeg?
 6. Ble caf afael ar gymorth ariannol ychwanegol i sefydlu ein clwb gwyliau ac l-ysgol?
 7. Pa fath o bolisau yswiriant ddylai fod gennym er mwyn sicrhau bod gennym gyfar ar gyfer pob math o risg?
 8. Pa fwyd sydd raid inni ei gynnig yn ein meithrinfa gofal dydd an clwb gwyliau? A oes raid i bob aelod on staff fod thystysgrif hylendid bwyd?
 9. Pa gymarebau staffio syn angenrheidiol yn ein meithrinfa ddydd an clwb l-ysgol?
 10. Pa mor aml sydd yn rhaid i mi gynnal sesiwn oruchwylio gydar staff?
 11. Pa oriau bydd darparwr fel arfer yn weithredol?
 12. Rydym am osod esiampl in plant drwy redeg lleoliad amgylcheddol-gyfeillgar - i ble ddylwn fynd am gyngor?
 13. Rydym yn codi cost yr awr ond maer rhan fwyaf or plant yn ein Clwb Ar l Ysgol yn aros tan 4.30yp yn unig sydd yn golygu bod angen i ni dalu am ddau aelod o staff i warchod tri phlentyn yn unig tan 5.30yp. Sut gallwn gyflenwi ein costau?
 14. Rydym yn sefydlu meithrinfa newydd a hoffem help ar sefydlu ein polisi ffioedd a thaliadau.
 15. Sut awn ni oi chwmpas hi i sicrhau bod pob aelod on staff wedi eu gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (gwiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt)?
 16. Sut ddylwn i fynd oi chwmpas i ddod o hyd i leoliad addas ar gyfer ein clwb l-ysgol pa reolau a rheoliadau sydd raid inni sicrhau ein bod yn eu dilyn?
 17. Sut gallaf ddysgu elfennau cadw cyfrifon a chyflogres staff?
 18. Sut gallaf sicrhau bod y gofal plant a ddarperir yn ateb y gofynion cyfreithiol?
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau