Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Links
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) - Ffocws AGGCC yw'r dinesydd, a'i swyddogaeth yw cefnogi'r gwaith o wella gofal,y blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Gwnant hynny drwy godi safonau, gwella ansawdd y gwasanaethau, hyrwyddo arferion gorau, a thrwy reoleiddio, arolygu a datblygu. Maent hefyd yn rhoi cyngor proffesiynol annibynnol.

Chwarae Cymru - Chwarae Cymru yw sefydliad cenedlaethol chwarae plant yng Nghymru. Eu gwaith yw cynyddu'r ymwybyddiaeth o angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae, ac i hyrwyddo arfer da ym mhobman ble y gallai plant fod yn chwarae.

Chwarae Dysgu a Thyfu'n Iach - Mae prosiect Chwarae Dysgu a Thyfun Iach Sir Gaerfyrddin yn brosiect 3-blynedd ar y thema Ffrindiau Iach, sydd yn gweithion bennaf gyda phlant oed 7/8 a 10/11 drwy gyfrwng prosiect 'bydio', gan ymestyn i gyrraedd plant iau, oed 2 a throsodd, au teuluoedd.

Chwiliwr Elusen - Rhestrir Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn DIVIDE: gwefan chwiliwr elusen.

Cronfa Foresters i Blant - Mae Cronfa Foresters i Blant yn unigryw yn ei gwaith yn helpu eraill i helpu plant drwy roi grantiau yn bennaf ir elusennau plant lleol, bychain eu maint,drwyr DU; rhai sydd mewn taer angen am gymorth, ond sydd yn ei chael hin anodd cystadlu ag elusennau mwy. Weithiau maer grantiau a roddir gan y Gronfa yn gyfwerth r swm a fyddain arbed yr elusennau rhag gorfod cau. Dros y blynyddoedd maer gronfa wedi helpu 500,000 o blant. Mae cefnogaeth gan unigolion a busnesau bychain yn golygu cefnogaeth i fwy o blant mewn sefyllfaoedd bregus.

Cyngor Gofal Cymru - Sefydlwyd Cyngor Gofal fis Hydref 2001 i hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad, ymarfer a hyfforddiant ymysg gweithwyr gofal cymdeithasol. Ein nod yw sicrhau y gall plant ac oedolion sy'n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol ddibynnu ar weithlu sydd wedi'i hyfforddi'n gywir, sydd 'r cymwysterau addas ac sy'n cael ei reoleiddio'n effeithiol.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yw llais y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae'n cynrychioli ac yn ymgyrchu dros fudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau.

Cynllun sicrwydd ansawdd Ansawdd i Bawb - Cynllun sicrwydd ansawdd Ansawdd i Bawb yw cynllun sicrwydd ansawdd Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru. Gall ein haelodau gyrchur cynllun ansawdd hwn ar raddfa ostyngol. Mae croeso ichi gysylltu ni ar 02920741000 neu drwy ebost info@clybiauplantcymru.org am fwy o wybodaeth.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymrun cynnwys 60 Aelod etholedig ledled Cymru. Maer Cynulliad wedi dirprwyo llawer oi rym ir Prif Weinidog , syn arwain Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Easyfundraising.org.uk - Cefnogwch Clybiau Plant Cymru Kids Clubs wrth siopa ar-lein www.easyfundraising.org.uk Defnyddiwch unrhyw un or 200+ dolen a ddarparwyd i rai o brif fanwerthwyr ar-lein y DU. Pa bryd bynnag y byddwch yn siopa ar-lein, byddwn yn derbyn cyfraniad o hyd at 15% o bob pryniant.

Emergency Medical Training - Maen destun balchder i Emergency Medical Training eu bod yn cynnig rhychwant sydd gydar ehangaf or cyrsiau Cymorth Cyntaf ar-lein. Maer rhain yn cynnig ffordd hawdd o ddysgu ir rhai sydd bywydau prysur. Gallwch ddysgu Adfywio Cardio-Yysgyfeiniol, a sgiliau acub-bywyd eraill ar-lein, ar gwrs Cymorth Cyntaf fforddiadwy ar-lein. Gellir cwblhau cyrsiau ar-lein mewn llai nag awr, ac ar eu diwedd dderbyn tysgysgrif rhoi manylion eich cyflawniadau.

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Fy Nghinio Ysgol (Pen-y-Bont) - Mae Fy Nghinio Ysgol yn wefan hwyliog, ryngweithiol sy'n anelu at hysbysu rhieni ac addysgu disgyblion ar fwyta'n iach, yn ogystal a rhoi'r newyddion diweddaraf ar brydau ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gwaith Chwarae Cymru - Gwaith Chwarae Cymru yw'r Ganolfan Genedlaethol dros Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae yng Nghymru. Mae'n cefnogi'r sector gwaith-chwarae i ddarparu gwasanaethau o safon i blant, drwy hyrwyddo addysg a hyfforddiant o safon, a datblygiad cymwysterau yng Nghymru.

Gwasanaeth Cyfarwyddiadr Cwnsela DI-DAL - Pwrpas y safle hwn yw darparu rhwydwaith cefnogi cwnsela, gan alluogir bobl hynny sydd mewn cyflwr argyfyngus i ddod o hyd i gwnsler cymwysedig o fewn cyrraedd iddynt, ac syn addas iw hanghenion. Maer gwasanaeth yn DDI-DL ac yn gyfrinachol.

Hawliau Plant yng Nghymru - Maer wefan hon wedi ei dylunio i helpu ymarferwyr lleol, llunwyr polisi, rheolwyr a stragegwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o hawliau plant, a sut ymagweddu at eu gwaith o safbwynt hawliau plant. Cynhyrchir Hawliau Plant yng Nghyrmu gan Achub y Plant, ac fei rhan-ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae nifer on parrtneriaid, yn arbennig Grŵp Monitro Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant, ynglŷn pharhau i ddatblygur adnodd gwe hwn.

Morton Michel - Morton Michel yw prif yswiriwr arbenigol y DU ym maes gofal plant. Ar hyn o bryd trefnwn gyfar dros o leiaf 10,000 o feithrinfeydd a grwpiau cyn-ysgol, 25,000 o warchodwyr plant a nanis, 6,000 o glybiau all-ysgol, a nifer fawr o grwpiau cymdeithasol a gwirfoddol eraill.

Plant yng Nghymru - Plant yng Nghymru ywr sefydliad ymbarl cenedlaethol ar gyfer y rhai syn gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ei amcanion yw hyrwyddo buddiannaur grwpiau hyn a gweithredu i ddiwallu eu hanghenion.

Re-Create - Dyma Gymdeithas Chwarae y sector gwirfoddol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Y gwasanaeth y cant eu hadnabod yn bennaf amdano ywr Ganolfan Adnoddau Chwarae Re-Create Stad Ddiwydiannol Pont Elai Wroughton Place Caerdydd CF5 4AB Ffon: 029 2057 8100 y cyfeirir ato hefyd fel Scrapstore

Uned Cofnodion Troseddol - Rheolir yr Uned Cofnodion Troseddol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a noddir y prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru Rydym yn Gorff Cofrestredig Ymbarl dan adain y SCT. Rydym yn gwrthlofnodi ceisiadau am ddatgeliadau ar wirfoddolwyr a staff cyflogedig sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion bregus.

Ymgyrch Ddysgu'r BBC: Hands On History - Ymgyrch newydd, yn ymdrin r Normaniaid i ddechrau, adeg ei lansio yng Ngorffennaf 2010. Mae hon yn ymgyrch dwy flynedd, syn rhan o Dymor Hanes y BBC, ac sydd darlledu ardderchog yn gefn iddi. Ceir adnoddau gwych iw defnyddio adref gydar teulu, neu i bartneriaid a fyddain dymuno defnyddion hadnoddau, sydd yn rhad ac am ddim.

Ymgyrch Ddysgu'r BBC: Headroom; Unwind Your Mind - Mae'r ymgyrch hon ar waith ers dwy flynedd bellach. Y mae iddi wefan wych syn cynnig arweiniad, cefnogaeth a gwybodaeth ddefnyddiol am faterion iechyd meddwl. Darllediadau cefndirol l ardderchog, syn ddefnyddiol ar gyfer ennill gwybodaeth a dealltwriaeth bellach o iechyd meddyliol a chwalur stigma syn gysylltiedig ag ef.

Ymgyrch Ddysgu'r BBC: Raw Computers - Ffordd wych o ddod i wybod sut i ddefnyddior cyfrifiadur. Eglurir pethau hollol elfennol mewn ffordd gyfeillgar a chynorthwyol. Datblygwyd yr ymgyrch hon ymhellach ar gyfer Get Online 2010.

Ymgyrch Ddysgu'r BBC: Raw Money - Ymgyrch Ddysgur BBC : Raw Money Mae Raw money yn adnodd rhagorol sydd wedi ei ddefnyddio gan oedolion a thiwtoriaid fel ei gilydd, iw helpu i ddeall sut i reoli arian.

Ymgyrch Ddysgu'r BBC: Skillswise - Mae hon yn wefan ragorol i helpu oedolion ddatblygu eu sgiliau hanfodol. Fei defnyddir yn aml gan diwtoriaid sgiliau hanfodol.

Ymgyrch Ddysgu'r BBC: Webwise - Webwise yw un on gwefannau mwyaf poblogaidd; fei defnyddir gan bobl o amrywiol gefndiroedd ac oedrannau i ddysgu sut i ddefnyddior rhyngrwyd, a chwalur ofnau syn gysylltiedig defnyddior wefan.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau