Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Membership
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office


Cewch yn awr ymaelodi â Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs am 2016-17!
Aelodaeth i aml-ddarparwyr.  E-bostwich membership@clybiauplantcymru.org am fwy o fanylion.
 

Pam dod yn aelod?
Am £3.33 y mis (£40 y flwyddyn), gall eich clwb elwa o'r canlynol:
• • Arweiniad arbenigol gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru a sicrwydd ansawdd, ynghyd â phob agwedd arall ar y ddarpariaeth o Glybiau Gofal Plant All-Ysgol. Cefnogaeth gan eich swyddfa ranbarthol, sy’n rhoi arweiniad ar faterion gofal plant a busnes.
•  Cyrsiau hyfforddi di-dâl neu am bris gostyngol, ynghyd â chymwysterau i staff a rheolwyr Clybiau All-Ysgol.* (Mae rhai nad ydynt yn aelodau yn talu £20.00 y person am gyrsiau sydd heb eu hariannu gan brosiect)
• Prynwch Weithdy Clwb gennym am bris gostyngol. (Codir £50.00 ychwanegol am weithdy ar rai nad ydynt yn aelodau)
• Bwletin misol yn rhoi ffynonellau ariannu penodol (cyfeiriad ebost yn ofynnol ac e-ddiweddariadau rheolaidd drwy’r Cyswllt Cyson. Tîm ariannu a chefnogi wrth law i’ch cynorthwyo i wneud ceisiadau am grantiau, a syniadau ar sut i godi arian.
• Yswiriant am bris gostyngol drwy Morton Michel – arbenigwyr ar yswiriant gofal plant..
• Mynediad i dudalennau ac adnoddau arbennig i aelodau ar y we: www.clybiauplantcymru.org.
• Mynediad i adnoddau a syniadau am weithgaredau yn ddi-dâl drwy ein cyfrifon Facebook a Pinterest.
• Tanysgrifiad i’r newyddlen chwarterol, ’Y Bont’ YN DDI-DÂL–  graddfeydd gostyngol am hysbysebu a chyhoeddiadau achlysurol yn DDI-DÂL neu am bris gostyngol
• Hysbysebu am staff i’ch clwb ar ein gwefan – YN DDI-DÂL – ddim ond drwy e-bostio
• recruitment@clybiauplantcymru.org
• Teganau/cyfarpar am bris gostyngol drwy Stepping Stones ac EYP Direct (cewch y manylion gyda’ch tystysgrif)
• Hyrwyddiad i’ch clwb yn ddi-dâl drwy’r cyfleuster ‘Chwiliwr Clwb’ ar wefan
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’.
• Gostyngiad yn y ffioedd prosesu eich gwiriadau DBS drwy uCheck.
* yn dynodi’r hyn sydd ar gael i aelodau Clwb Gofal Plant All-Ysgol YN UNIG.  Gweler y ffurflen gais briodol i weld y manteision a gaiff pob math o aelod.

Os hoffech ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, gofynnir ichi lawrlwytho’r ffurflen gais berthnasol a’i dychwelyd, gyda’ch taliad, i’r Swyddfa Genedlaethol.  Neu os hoffech gael ffurflen gais yn y post, ffoniwch ni ar 029 2074 1000 neu anfonwch e-bost i  membership@clybiauplantcymru.org
 

 

 

 

 

 

Ffurflen Aelodaeth 2016-17[ - ] - Download
Ffurflen gais aml-ddarparwyr 2016-17[PDF - ] - Download


You will need Acrobat Reader to view downloaded files from this page.
Click here to get a free copy of Acrobat Reader.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau