Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Datganiad i'r Wasg - Newyddion Llywodraeth Cymru 10/11/2016

Newyddion Llywodraeth Cymru

Dydd Mawrth 8 Tachwedd

 

Y chwe ardal a ddewiswydd ar gyfer prosiectau peilot gofal plant

 

Heddiw, cyhoeddodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, fod chwe Awdurdod Lleol wedi'u dewis i gydweithio â Llywodraeth Cymru i dreialu'r cynnig newydd ar gyfer gofal plant.

Bydd pum prosiect, yn cynnig 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant am ddim i blant 3 oed a 4 oed, yn cael eu treialu mewn lleoliadau penodol ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd, Sir Fflint, Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent o fis Medi 2017 ymlaen. Bydd Gwynedd ac Ynys Môn yn gweithio ar brosiect ar y cyd. Bydd ardaloedd eraill a fydd yn mabwysiadu'r cynnig yn cael eu hychwanegu wrth i'r gwaith i dreialu'r cynllun fynd rhagddo. 

Wrth siarad yn y Cynulliad, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: “Un o'r pryderon y mae rhieni sy'n gweithio wedi'i godi dro ar ôl tro yw cost gofal plant, a'r effaith y mae hynny'n ei gael arnyn nhw, ar eu harian, ac ar ansawdd eu bywyd.

“Ers dechrau'r haf rydyn ni wedi bod yn siarad â rhieni. Rydyn ni wedi cael adborth gan fwy na 1,500 o rieni hyd yma, ac wedi cynnal grwpiau ffocws mewn gweithleoedd ac mewn cymunedau ledled Cymru. Er y bydd y gwaith hwnnw'n parhau hyd at y gwanwyn, mae'n amlwg hyd yma fod rhieni am i ofal plant fod yn llai o straen ar incwm y teulu, bod ar gael ar adegau ac mewn lleoliadau sy'n ei gwneud yn haws iddyn nhw allu gweithio; gan sicrhau ei bod yn haws fanteisio ar y gofal, a bod cymorth ar gyfer anghenion eu plant.

“Bydd ein cynnig newydd ar gyfer gofal plant yn cyfuno ein darpariaeth lwyddiannus ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn ystod cyfnodau'r tymor, a gofal plant ychwanegol. Yn ystod wythnosau'r flwyddyn pan nad yw'r Cyfnod Sylfaen yn cael ei ddarparu, bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant, gan helpu teuluoedd sy'n gweithio i dalu costau gofal yn ystod y gwyliau.

“Mae helpu rhieni i dalu costau gofal plant yn rhan o'r darlun mawr yn unig. Rhaid inni hefyd ymdrin â gwneud yn siŵr bod y gofal ar gael a'i fod yn hawdd sicrhau'r gofal hwnnw.”

 

“Y bwriad yw ein bod yn cydweithio â'r sector i sicrhau bod y cynnig mor hyblyg ag sy'n bosibl. Rydyn ni am wneud gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddewis mwy deniadol i'r rhai hynny sydd heb ystyried hynny o'r blaen; a sicrhau bod digon o ddarpariaeth ar gyfer plant sydd angen cymorth ychwanegol i ddysgu a datblygu.

“Bydd angen inni weithio drwy hyn i gyd gyda rhieni, darparwyr a rhanddeiliaid eraill. Ond rwy hefyd yn awyddus i fwrw ymlaen â'r gwaith ar lawr gwlad. Felly, rwy'n falch i allu cyhoeddi heddiw y byddwn ni'n dechrau profi'r cynnig mewn ardaloedd chwe awdurdod lleol o fis Medi 2017 ymlaen.

“Bydd profi'r cynnig yn caniatáu inni wneud yn siŵr ein bod yn dysgu am beth sy'n gweithio a beth sydd ddim, gan adeiladu ar brofiad a thystiolaeth i gyflawni'n hamcanion ar gyfer pob rhiant yng Nghymru sy'n gweithio.”

“Bydd cyflawni'r ymrwymiad hwn yn her, a dw i ddim yn tanbrisio'r hyn sydd angen ei wneud. Rhaid inni ymdrin â'r rhwystrau y mae gofal plant yn ei gyflwyno i rieni sydd am gefnogi eu teuluoedd yn y ffordd y gwelan nhw orau.

“Dyw hi ddim yn gwneud synnwyr i rieni ennill llai na'r hyn y mae'n ei gostio iddyn nhw dalu am ofal plant. Dyw hi ddim yn gwneud synnwyr bod angen gwrthod dyrchafiad, neu swydd well, gan golli cyfleoedd i wella amgylchiadau eich teulu, dim ond oherwydd na allwch chi gael gofal plant pan fyddwch chi ei angen a lle y byddwch chi ei angen. Rydyn ni am i rieni gael mwy o ddewisiadau o ran eu gyrfa.”   

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau