Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
Kids ClubPolisi Preifatrwydd

Mae preifatrwydd eich gwybodaeth o’r pwys mwyaf i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. Mae’r datganiad canlynol yn amlinellu ein polisïau a’n egwyddorion ynglyn â phreifatrwydd ar-lein, ac yn berthnasol i’r we fan gyfan. Rydym yn ymrwymedig i amddiffyn eich preifatrwydd ac i chwarae ein rhan i arofalu gonestrwydd y Rhyngrwyd. Oherwydd natur newidiol anghenion defnyddwyr a’n busnes ni ei hun, rydym yn cadw’r hawl i addasu ein polisi preifatrwydd unrhywbryd heb rybudd. Gan yr ydym o hyd am sicrhau bod ein polisi preifatrwydd yn ddealladwy, argymhellwn eich bod yn adolygu’r polisi yn gyson er mwyn nodi unrhyw newidiadau gall wedi digwydd.

Gwybodaeth rydym yn casglu

Pan yr ydych yn ymateb i hysbyseb Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs (yn rhedeg trwy ein gwe fan neu trwy drawsyriant e?bost) efallai y byddem yn casglu eich gwybodaeth personol. Gall yr wybodaeth yma cynnwys eich enw, cyfeiriad, côd post, cyfeiriad e?bost, rhyw a dyddiad geni.

Beth rydym yn gwneud gyda’r gwybodaeth rydym yn casglu

Ymofynnwn yr wybodaeth yma er mwyn eich darparu gyda’n gwasanaethau ac yn bennaf am y rhesymau canlynol:

  • I gadw cofnodion mewnol
  • Gallwn ddefnyddio’r gwybodaeth yma er mwyn gwella ein cynnyrch a’n gwasanaeth.
  • Gall ein cynrychiolwyr dilyn ymlaen, nail ai drwy e?bost, ffôn, ffacs neu’r post, i’r bobl sydd wedi ymateb i’n hysbyseb er mwyn cadarnhau eich gofynion fel rhan o’n trefn gofal am gwsmeriaid.
  • Gallwn ddanfon ebostau hysbysebol yn gyfnodol ynglyn â gwasanaethau newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall rydym yn meddwl bydd o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e?bost rhoddedig.
  • Pob nawr ac yn y man, gallwn hefyd defnyddio’r gwybodaeth i’ch cysylltu am bwrpasau ymchwil marchnad. Gallwn eich cysylltu trwy e?bost, ffôn, ffacs neu’r post, oni bai eich bod wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Hoffter priodol.
  • Gallwn ni pasio eich gwybodaeth personol ymlaen i drydedd barti os rydym yn meddwl bydd eu cynhyrchion neu wasanaethau o ddiddordeb i chi oni bai eich bod yn dweud wrthym nad ydych am i hyn ddigwydd.

Trwy ddarparu eich gwybodaeth ar-lein, rydych yn cynuto y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth fel y gosodwyd yn y polisi preifatrwydd. Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich gwybodaeth ar gyfer marchnata uniongyrchol neu i ni beidio â rhyddhau eich gwybodaeth personol i drydedd bartïon byddwch gystal â thicio’r bocs yma. £

O dan Ddeddf Gwarchod Data 1998, gallwch chi geisio manylion y manylion personol rydym yn dal amdanoch chi. Bydd ffi swyddogol yn daladwy. Os ydych am wneud cais fe ddylech ysgrifennu atom ni:

Y Gyfarwyddwraig,
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs,
Ty^’r Bont,
Ffordd yr Orsaf,
Llanisien,
Caerdydd,
CF14 5UW.

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, dylech ysgrifennu i’n Swyddog Cydsyniad Gwarchod Data i’r cyfeiriad uchod. Bydd unrhyw wybodaeth sydd i’w gweld yn anghywir yn cael eu cywiro cyn gynted ag sy’n bosib.

Rydym yn ymdrechu i warchod diogelwch yr wybodaeth rydych yn darparu i ni, a byddwn yn defnyddio mesurau cyfoes er mwyn darparu’r math yma o diogelwch.

Blaenyrrwch unrhyw sylwadau sydd gennych ynglyn â’r polisi yma at: info@clybiauplantcymru.org

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau