Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Projects
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Ein Chwarae Ni ym Mharc Bannau Brycheiniog
 
Cyfundrefn fantell yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, sy’n cefnogi clybiau annibynnol sy’n cynnig gofal plant cyn ac ar ôl oriau’r ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol. Rhyngddynt y mae’r clybiau’n darparu ar gyfer dros 40,000 o blant rhwng 3 a 14 blwydd oed.
 
Yn ogystal â’n rôl fel cefnogwyr busnes, mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau i wella ansawdd y gweithgareddau yn y clwb, a sgiliau’r Gweithwyr Chwarae.
 
Ymhlith y mwyaf poblogaidd o'n hadnoddau yw’r pecyn Parth Natur, y gwnaed defnydd ohono ers sawl blynedd bellach. Mae Parth Natur yn becyn adnodd sy’n rhoi syniadau ymarferol i Weithwyr Chwarae eu defnyddio yn eu clybiau. Y mae’r cyfan yn ymwneud â chwilota i’r amgylchedd drwy chwarae, ac yn cynnwys pethau i’w gwneud a’u creu, dan do ac yn yr awyr agored.
 
Gellir defnyddio’r pecynnau dwyieithog gan oedolion a phlant, ac maent yn cynnig sylfaen i syniadau ar wahanol themâu a thymhorau. Mae’r pecynnau’n hawdd eu dilyn ac yn galluogi plant i ddangos mwy am y byd y maen nhw’n byw ynddo, a mwynhau ar yr un pryd. Gellir ychwanegu at y pecynnau hyn, a gall plant ymestyn y syniadau ymhellach, drwy chwilota, ymchwilio, a siarad â ffrindiau, teuluoedd a’u cymuned.
 
Diolch i ariannu hael drwy grant o Ymddiriedolaeth Ernest Cook, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog Cyf., mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi cael modd i ehangu a diweddaru’r pecyn Parth Natur.
 
Mae’r gweithgareddau ychwanegol wedi eu datblygu mewn cydgysylltiad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac maent yn adlewyrchu’r math o weithgareddau y gellir ymgymryd â nhw yn y Parc Cenedlaethol.

Clybiau plant yn gael cymorth gyda rhifedd drwy garedigrwydd RBS.
 
O ganlyniad i dderbyn grant gan RBS, mae elusen sy’n cefnogi dros 1,500 o glybiau gofal plant ar hyd a lled Cymru yn awr yn cynnig digwyddiadau i helpu sgiliau ariannol a rhifedd.
 
Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn gyfundrefn fantell sy’n cefnogi clybiau annibynnol sy’n cynnig gofal plant cyn ac ar ôl oriau ysgol, ac yn ystod y gwyliau. Rhyngddynt y mae’r clybiau’n darparu ar gyfer dros 40,000 o blant rhwng 3 a 14 blwydd oed.
 
A Grant Cymunedol RBS bellach wedi ei ddyfarnu i’r elusen, caiff ei ddefnyddio ganddi i ariannu deg digwyddiad ledled Cymru â’r nod o helpu gweithwyr chwarae, rheolwyr ac aelodau pwyllgor i ddatblygu sgiliau ariannol a rhifedd.
 
Cynllunnir y digwyddiadau i estyn help llaw i weithwyr chwarae sydd â syniadau am gemau rhif a llythrennedd, a fydd yn helpu’r plant i ddysgu sgiliau drwy chwarae a hefyd yn helpu’r sawl sy’n rhedeg clybiau i ddysgu am weithdrefnau ac adroddiadau ariannol, a dysgu sut i gadw cyfrifon ariannol cywir.
 
Yn ôl Alex Fudge, arweinydd tîm yr elusen yn Ne-ddwyrain Cymru: “Mae angen mawr am hyfforddi o'r math yma. Rydym wedi bod yn ymgynghori â chlybiau, a dyma un maes y maen nhw wedi ei nodi.”
 
Mewn arolwg o 753 o weithwyr chwarae a rheolwyr ar draws Cymru, a gynhaliwyd gan yr elusen, dywedodd 38% o'r sawl a ymatebodd eu bod angen cymorth parthed cynaliadwyedd ariannol a rhagolygon llif arian. A dywedodd 70% eu bod yn awyddus i gael help i ddatblygu gweithgareddau chwarae.
 
Neil Williams, rheolwr perthynas yr elusen yn NatWest – sy’n rhan o RBS – a dynnodd sylw’r elusen genedlaethol hon — sydd â’i phrif swyddfa yn Llanisien, Caerdydd, a swyddfeydd rhanbarthol yn Cross Hands a Bae Colwyn — at y cyfle hwn i dderbyn grant.
 
Dywedodd Neil mai:”Bwriad Grantiau Cymunedol yw rhoi cymorth elusennau a sefydliadau sy’n adlewyrchu ein hamcanion ni yn y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt. Pan ddywedodd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wrthyf fod angen clir yn bodoli am hyfforddiant mewn rheolaeth gyllidol a sgiliau rhifedd, fe awgrymais iddynt wneud cais am grant. Rwy’n falch iawn eu bod wedi llwyddo, ac y bydd staff, gwirfoddolwyr a phlant ar draws Cymru ar eu hennill o'r herwydd.”
 
Gall clybiau sydd â diddordeb mewn dod i wybod mwy am y digwyddiadau hyn, sydd i gychwyn yn nhymor yr hydref, gysylltu ag Alex Fudge ar 029 20741000
 
 
-       Ends –
 
Am wybodaeth bellach a wnewch chi gysylltu os gwelwch yn dda â:
Gemma Collins
Media Manager
Ffôn: 07748 623419
 


CYMORTHFEYDD TG I GLYBIAU

Yn rhan o  Raglen Allgymorth Cymunedau 2.0, rhaglen gynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru, rydym yn chwarae’n rhan i helpu pobl yng Nghymru i fod ar-lein ac i ddefnyddio TGCh. Bydd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn cynnal cymorthfeydd TG i glybiau, y rhain i gynnwys cyrchu gwefannau, y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio’r cyfrifiadur i wneud cyfrifiadau ariannol.  

Bydd modd i gyfranogwyr yn ogystal wybod am ein polisi newydd ar y cyfryngau a diogelwch ar-lein, sy’n cynnwys y defnydd o ffonau symudol a dyfeisiau eraill ym maes TG, e-gyfathrebu, rhwydweithio cymdeithasol, defnydd diogel o'r rhyngrwyd a defnyddio ffotograffau a fideos. 

Bydd y cymorthfeydd hyn yn digwydd yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg a Sir Fynwy.  Gan fod cyfyngiad weithdai yn y cyfnod cychwynnol hwn, gofynnir ichi ffonio  029 20741000 neu gysylltu â’ch swyddog datblygu busnes gofal plant  i fwcio cymhorthfa yn eich clwb.


Dowch yn Fydis i’r Gweithdy Ffrindiau Iach

Mae gweithdy Ffrindiau Iach yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar sefydlu system fydi mewn lleoliadau unigol. Wrth adael i blant hŷn arwain gweithgareddau gyda phlant iau, gall y gweithdy hwn helpu pob plentyn, beth bynnag fo’u hoed, i gynyddu eu lefelau gweithgaredd corfforol a maeth, a chynyddu ey hymwybyddiaeth o risgiau ysmygu ac alcohol, drwy amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog ac iach, dan arweiniad cyfoedion. Rhoddir i bob lleoliad focs gweithgaredd yn cynnwys 76 cerdyn gweithgaredd dwyieithog. Mae 5 cerdyn gweithgaredd dwyieithog ym mhob un o adrannau’r pecyn; fe’u hanelir y grwpiau oed iau, gan wneud y gweithdy’n berthnasol i warchodwyr plant a phlant oed cyn-ysgol. Yn ychwanegol at y rhain ceir 11 gweithgaredd gwerthuso hwyliog lle’r ymgynghorir â’r plant er mwyn cael eu safbwyntiau nhw.
 
Nod y gweithdy yw hyfforddi gweithwyr chwarae a gweithwyr gofal plant, er mwyn iddyn nhw ddatblygu’r sgiliau i roi system fydïo ar waith yn eu lleoliadau eu hunain, gan ddefnyddio cit offer gweithgaredd wedi ei baratoi ymlaen llaw. Mae’r gweithdy undydd hwn yn rhoi gwybodaeth am y broses fydïo ac effeithiau cadarnhaol y dull hwn o weithio ar ddiddordeb plant mewn datblygu arferion iach i bara gydol eu hoes.
 
Cwmpesir y pynciau canlynol yn y gweithdy:-
  • Cyflwyniad i hyfforddi bydis;
  • Y syniadau sylfaenol y tu ô li ddefnyddio system fydi;
  • Rôl y bydi; Datrys gwrthdaro;
  • Cynllunio i weithredu;
  • Cyflwyniad i gardiau gweithgaredd corfforol;
  • Cyflwyniad i gardiau gweithgaredd maethegol;
  • Cyflwyniad i risgiau ysmygu a defnyddio alcohol;
  • Technegau gwerthuso ymarferol;
  • Asesiad o'r cynnydd a wnaed.
 
“Ces wybodaeth - a syniadau i’w defnyddio yn y clwb”
 
“Adnoddau da iawn, yn enwedig ar gyfer y Cyfnod Sylfaen”
 
“Cwrs llawn gwybodaeth ac adnoddau hyfryd”
 
“Roedd yn llawer mwy o hwyl a mwyhad na’r disgwyl - cyn gynted ag y cawsom ein pecyn, fe wnaethom ni ddechrau clwb bydi.”
 
“’Dwi’n gweithio mewn lle cyn-ysgol, felly fe fydda i’n addasu rhai o’r gweithgareddau ar gyfer y plant iau - ry’m ni’n gweithio ar brosiect ffordd-iach-o-fyw, felly fe fydd hyn yn help mawr.”
 
Am fanylion gweithdy sy’n agos atoch chi, ac i archebu eich lle, ewch i www.clybiauplantcymru.org , cliciwch ar Dde-ddwyrain Cymru / Gogledd Cymru / Gorllewin Cymru, yna ar Hyfforddiant, cliciwch ar Dde-ddwyrain Cymru / Gogledd Cymru / Gorllewin Cymru, yna ar Hyfforddiant

 

 


 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau