Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Cache Lefel 2 Diploma mewn Gwaith Chwarae (QCF) (N

Trosolwg

 

Y mae'r cymhwyster Lefel 2 hwn, sydd wedi ei seilio ar yr Egwyddorion Gwaith Chwarae a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Chwarae, wedi ei gydnabod yn genedlaethol, a’i gydnabod gan AGGCC i bwrpasau cofrestru.  Mae’r cymhwyster hwn ar Fframwaith Integredig Cymwysterau Gwaith Chwarae Skills Active.

.

Cyflwynir y cymhwyster hwn drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau traddodi ac asesu, drwy ddysgu mewn grŵp ac yn y gweithle.  Bydd yn rhaid bod pob un o'r dysgwyr mewn gwaith, neu’n gwirfoddoli mewn gosodiad gwaith mewn man chwarae, ac â chymeradwyaeth eu cyflogwr i ymrestru ar y cwrs hwn.

 

Gellir cyflwyno sesiynau grŵp mewn sesiynau wythnosol gyda’r nos, neu sesiynau misol gydol y dydd, dros gyfnod o 6-9 mis.

 

I gwblhau Diploma lawn, disgwylir i ddysgwyr gynhyrchu portffolio o dystiolaeth a bod ar gael i dderbyn asesiad ac arsylwad yn rheolaidd yn eu gweithle.  Gellir ennill y cymhwyster mewn 12 mis.

 

Amcanion

 

Galluogi Dysgwyr i ennill cymhwyster cydnabyddedig sy’n dangos eu gallu i ymgymryd â rôl Gweithiwr Chwarae neu Weithiwr Chwarae Cynorthwyol.

 

Y Pynciau a Gwmpesir

 

Traddodir y dystysgrif mewn sesiynau dysgu grŵp, a bydd yn cwmpasu’r meysydd pwnc canlynol:

 

  • Egwyddorion Gwaith Chwarae
  • Hawliau a Chyfranogaeth Plant
  • Diogelwch a Lles Plant
  • Iechyd a Diogelwch
  • Cymorth Cyntaf Pediatrig
  • Chwarae Teg (Cyfle Cyfartal)
  • Hyrwyddo Perthnasau Cadarnhaol mewn Amgylchedd Chwarae
  • Arferion Adlewyrchol
  • Datblygu eich arferion eich hunain a Gwaith Tîm

Yn addas i

 

Weithwyr Chwarae newydd a phrofiadol. Bydd angen i’r rhai hynny nad ydynt yn gweithio mewn man chwarae gael gosodiad gwaith o leiaf 5 awr yr wythnos am 12 mis cyn cael eu hasesu am alluedd.  Mae croeso i Weithwyr Chwarae ymrestru, ond byddem yn argymell yn gryf osodiad gwaith yn ystod y tymor, fel y gellir cynnal asesiad parhaus.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau