Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

CACHE Lefel 3 Gwobr mewn Trosi i Waith Chwarae (o'

Trosolwg

Seilir y cymhwyster hwn ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Chwarae, ac mae wedi ei ddatblygu ar gyfer ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r unedau’n cwmpasu damcaniaethau ac egwyddorion chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae, a sut i gefnogi parthed anghenion a hawliau plant i greu amgylcheddau chwarae sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n gynhwysol. Maent hefyd yn cwmpasu sut i gefnogi plant a phobl ifanc wrth iddynt reoli risg, sefydlu a chynnal cysylltiadau â chyfundrefnau ac unigolion eraill a fframweithiau cyfundrefnol. Nid yw’n cadarnhau galluedd galwedigaethol fel Gweithwyr Chwarae.

Bydd yn rhaid bod y dysgwyr yn gweithio neu’n gwirfoddoli mewn lleoliad chwarae fel y gallant elwa o’u profiad ac adlewyrchu arno. Nid oes asesiad seiliedig-ar-waith yn achos y Wobr hon. Gofynnir i’r Dysgwyr gynhyrchu portffolio o dystiolaeth. Cwmpesir 7 aseiniad.

Cyflwynir dros dymor (13 sesiwn x 2.5 awr - gallant fod a bylchau rhyndddynt i roi amser i arferion adlewyrchol).

Amcanion

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle ardderchog i Ddatblygu Proffesiynol Parhaus i staff cymwysedig hyd at Lefel 3 mewn Gofal, Dysg a Datblygiad Plant, sydd yn, neu sy'n dymuno, gweithio mewn man chwarae.

Y Pynciau a Gwmpesir

 • Y gwahaniaeth rhwng gweithiwr y Blynyddoedd Cynnar a gweithiwr chwarae
 • Egwyddorion Gwaith Chwarae
 • Cyflwyniad i chwarae a nodweddion chwarae
 • Rol y Gweithiwr Chwarae
 • Y Gweithiwr Chwarae yn eiriolwr dros Chwarae
 • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ac Anghenion Plant
 • Y cwricwlwm gwaith chwarae
 • Cylched chwarae
 • Lleoedd chwarae
 • Ymyriad
 • Cydbwyso risg a budd
 • Perthnasoedd
 • Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Chwarae
 • Diogelu
 • Rheoli

Yn Addas i

Ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar sydd a chymhwyster perthnasol yn y Blynyddoedd Cynnar (gwiriwch y manylion gyda ni).

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau