Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Vacancies
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

 

Arolygydd Meithrinfa, Meithrinfa Ogwen Dyddiad Cau:04/07/2018

Crynodeb:

Ynghylch y rôl

 • Arwain, rheoli a chymell y tîm a’r ystafell,
 • Rhoi polisïau, gweithdrefnau ac ansawdd ar waith yn yr ystafell, a’u monitro.
 • Bod yn gyfrifol am ddiogelwch, diogelu a lles y plant a’r cydweithwyr yn yr ystafell.
 • Adeiladu perthnasoedd sylfaenol o ansawdd gyda rhieni a gweithio’n effeithiol gydag asiantaethau allanol.
 • Helpu i rymuso cydweithwyr a’u galluogi i ddatblygu a gwella.  Gwneud yn siŵr fod cwricwlwm eang ac ysgogol yn cael ei gyflenwi yn gyson i bob plentyn.

Pa sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arnoch

 • Bod yn fodlon ymestyn eich hyfforddiant ac ymgymryd â hyfforddiant hyd at Lefel 5.
 • NVQ Lefel 3 Cymhwyster Blynyddoedd Cynnar neu gyfwerth.
 • Sgiliau adeiladu perthnasoedd – gallu i sefydlu perthnasoedd effeithiol yn fewnol, gyda rhieni ac asiantaethau allanol.
 • Arddangos profiad mewn môl oruchwylio, yn cynnwys cynnal arolygiadau, anwythiadau a chynlluniau datblygu.
 • Brwdfryedd amlwg i weithio gyda phlant
 • Sgiliau trefniadaol rhgorol; y gallu i gynllunio adnoddau, eich gwaith eich hun / gwaith pobl eraill.
 • Sgiliau y sgrifennu da ynghyd â’r gallu i gwblhau’r gwaith papur gofynnol i’r safonau gofynnol.
 • Dealltwriaeth ragorol o bolisïau ac arferion lleoliad gofal plant a gallu i gyfathrebu a chymhwyso’r rhain yn effeithiol.
 • Dealltwriaeth o safonau Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar – bod yn gallu ei gymhwysy’n ymarferol i weithgareddau a gweithdrefnau.
 • Bod ag ethos dysgu parhaus ac ymrwymiad i gynnal a gwella safonau uchel.
 • Bod â hunan-gymhelliant i ddatblygu eich sgiliau eich hunan, gyda phenderfyniad i ddatblygu eich sgiliau eich hunan, a pharodrwydd i gamu i lefel uwch a chefnogi’r Cyfarwyddwr / Rheolwr yn ôl y gofyn.
 • Model rôl cadarnhaol a’r gallu i fentora a hyrwyddo a chymell eraill mewn arferion gorau.
 • Arddangos blaengarwch a’r gallu i feddwl ar eich traed.

Oriau Gwaith

I’w drafod – Mae gofyn i ymgeiswyr fod yn hyblyg a bod ar gael i weithio 07.30 – 18.00 neu unrhyw oriau  o fewn yr amer hwn yn ystod y tymor, gwyliau’r ysgol a diwrnodau hyfforddi-mewn-swydd. (16+)

Y Cymwysterau Gofynnol

Cymhwyster mewn Gwaith Chwarae neu fod yn barod i weithio tuda at NVQ Lefel 3.

Mae bod yn siaradwr Cymraeg yn hanfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio, cysylltwch â Delyth Jones  01248 605555 neu anfonwch eich c.v at delyth-jones@btconnect.com

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall

 

Cyflog:

Lleoliad:Meithrinfa Ogwen Cyf, 3 Ffordd Carneddi, Bethesda, Bangor, Gwynedd

Rhanbarth:

Holi  
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau